Onmic

KINH Bát Đại Nhân Giác

Spirituality, Podcast

About

Kinh Bát Đại Nhân Giác, hay Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân, là bài kinh rất căn bản và quan trọng đối với những người sơ cơ mới tìm hiểu về Đạo Phật. Bài kinh vô cùng ngắn gọn, nhưng lại bao quát gần như toàn bộ cốt tuỷ của Phật giáo. Bài kinh này rất đặc biệt, vì nó không có “Lục chủng chứng tín” – dấu ấn chứng nhận đây là những lời Phật nói ra; vì vậy có người nghi vấn đây không phải kinh Phật. Quả thật, đây không phải nguyên một bài kinh Đức Phật nói, mà do Ngài An Thế Cao trích rút từ hệ thống kinh điển của Phật, đúc kết thành tám điều để hàng đệ tử tu học thuận lợi.

All (0)

No episode yet