Onmic

Kinh Thập Thiện

Spirituality, Podcast

About

Nếu Kinh Bát Đại Nhân Giác là “kim chỉ nam”, là lý thuyết về đường hướng cho sự tu tập Phật đạo của chúng ta, thì kinh Thập Thiện là bước chân đầu tiên bắt đầu vào con đường thực sự tu tập; đây là một lộ trình mà ta phải đi qua. Kinh Thập Thiện cho ta thấy được sự vi tế hơn nữa của tâm; thấy được tầm quan trọng và tính quyết định của tâm chúng ta – “Nhất thiết duy tâm tạo”. Kinh Thập Thiện cho ta biết Nhân và Quả của từng hành nghiệp của thân chúng ta; qua đó giúp ta phân biệt được đâu là Thiện, đâu là Ác. Thập Thiện là con đường đưa ta đến cõi Trời và cõi Người.

All (0)

No episode yet